Ogólne Warunki Uczestnictwa

 1. Organizator Konferencji jest  wskazany na stronie internetowej : https://renewenergy.pl/
 2. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność dokonania rejestracji
 3. Warunkiem zgłoszenia udziału w konferencji jest rejestracja on-line przez formularz rejestracyjny na stronie https://renewenergy.pl/rejestracja/ lub przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-mail oze-konferencja@urk.edu.pl
 4. Warunkiem wpisania na listę uczestników konferencji jest dokonanie wpłaty za uczestnictwo w konferencji do dnia wskazanego na dokumencie finansowym
 5. Na kilka dni przed rozpoczęciem konferencji wszyscy zarejestrowani uczestnicy, którzy opłacili w terminie udział w Konferencji otrzymają e-mail potwierdzający obecność w 8 Międzynarodowej Konferencji „Odnawialnych Źródeł Energii” wraz z informacjami praktycznymi dotyczącymi organizacji.
 6. Wstęp uczestników na miejsce wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracjiorazakceptacji niniejszego Regulaminu
 7. Z chwilą dokonania rejestracji uczestnik konferencji:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Organizatorów oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub firm promujących się, a także doanulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania powodu. W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie przez organizatora.
 9. Opłatę za uczestnictwo należy przekazać na konto wskazane w potwierdzeniu zgłoszenia lub faktury do dnia określonego na dokumencie.
 10. Ceny za udział w konferencji są cenami netto, do podanych kwot należy doliczyć VAT poza podmiotami zwolnionymi z tego podatku.
 11. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy. W przypadku zmiany dane osoby, która będzie brała udział w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do e-mailowego poinformowania organizatorów o zmianie najpóźniej do dnia 05.2023r.
 12. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do przesłania e-mailem pisemnej rezygnacji z udziału, najpóźniej do 05.2023r. Jednocześnie organizatorzy nie realizują zwrotu kosztów przy rezygnacji z Udziału.
 13. Nieobecność uczestnika na konferencji oraz niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
 14. Jeśli uczestnik nie poinformuje pisemnie o rezygnacji z udziału w konferencji, Organizatorzy nie dokonają zwrotu uiszczonej opłaty, a w przypadku nie dokonania wpłaty przed konferencją, instytucja zgłaszająca zostanie obciążona całkowitym kosztem udziału w konferencji.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas jej przebiegu.
 17. W trakcie konferencji organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formiedokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach oraz na portalach internetowych organizatorów.
 18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie bądź niewykorzystanie przezuczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy w razie zaistnienia siły wyższej w postaci: niekorzystnych warunkówpogodowych, strajków, wojny, zagrożenia zdrowotnego, zamieszek lub niepokojów społecznych, katastrofy (w tymkomunikacyjnej lub budowlanej), ograniczeń wyznaczonych przez władze oraz klęski żywiołowej (pożar, powódź, trzęsienieziemi, wybuch wulkanu, itp.).
Przewiń do góry